Logiska värden (logicals, boolean values)

Logiska värden (logicals, boolean values)

Some variables are (more or less) binary in nature. If such binary variables can be characterized as TRUE or FALSE, then they are referred to as logicals. Exampels follow: * If a person is dead or alive may be considered as a logical variable. In that scenario, the variable could (for example) be named dead and the value set to TRUE if the person is dead and FALSE if the person is alive. * If a person has cancer or not can also be classified as TRUE or FALSE. * You can compare two numbers to see if one is larger or smaller than the other.

Vissa variabler är (mer eller mindre) binära till sin natur. När sådana binära variabler kan definieras som SANT (TRUE) eller FALSKT (FALSE), så kallas de logiska värden. Exempel följer:

 • Om en person är död eller levande kan betraktas som en logisk variabel. I det scenariot kan variabeln förslagsvis kallas levande och värdet sätts till TRUE om personen lever och FALSE om personen är död.
 • Om en person har cancer eller inte kan klassificeras som TRUE eller FALSE.
 • Att vara kvinna kan också klassificeras som TRUE eller FALSE.
 • Man kan jämföra två siffror för att se om en är större eller mindre än den andra.

Låt oss se ett exempel där vi frågar R om numret 10 är större än numret 1:

10>1
## [1] TRUE

Vissa forskare och analytiker är mer bekväma att använda 1/0 istället för TRUE/FALSE, vilket går bra. Logiska värden i R kan endast anta ett av två möjliga värden.

R känner igen TRUE och FALSE om du skriver dem med versaler, utan citattecken. Detta talar om för R att behandla värdena som logiska. R accepterar även förkortningen T för TRUE och F för FALSE.

Låt oss skapa en ny dataframe med tre variabler:

# Create vectors with values
name <- c("Adam", "Umit", "Joanna", "Sarah")
dead <- c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE)
employed <- c(F, T, F, F)

# Create a data frame
my_data_frame <- data.frame(name, dead, employed)

# Print data frame
my_data_frame
##   name dead employed
## 1  Adam TRUE  FALSE
## 2  Umit FALSE   TRUE
## 3 Joanna TRUE  FALSE
## 4 Sarah FALSE  FALSE

Vi ser att R accepterade förkortningarna T och F.