Matriser och arrayer (matrices, arrays)

Matriser (matrices)

En matris är en tvådimensionell array. Du skapar matriser med hjälp av funktionen matrix(). Funktionen matrix()tar argumenten nrow()som anger antalet rader och ncol()som anger antalet kolumner. Låt oss skapa en matris av my_vektor. Matrisen kommer att ha 2 rader och 3 kolumner:

my_vector <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)

my_matrix <- matrix(my_vector, nrow=2, ncol=3)

# View my_matrix
my_matrix
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  1  3  5
## [2,]  2  4  6

Som du kan se fyller matrix() i matrisen kolumn för kolumn. Om du vill att den ska fylla upp den rad för rad, använd följande kommando:

my_matrix <- matrix(my_vector, nrow=2, ncol=3, byrow=TRUE)

# Se resultat
my_matrix
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  1  2  3
## [2,]  4  5  6

Som alltid kan du använda ?  innan funktionen (?matrix()) för att få information om hur funktionen fungerar och skall användas.

Arrayer (arrays)

En array kan ha mer än två dimensioner. Funktionen array() använder argumentet dim för att definiera arrayens struktur. Om du vill skapa en array med 2 rader, 2 kolumner och 3 dimensioner använder du följande kommando:

my_vector <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)

my_array <- array(my_vector, dim=c(2, 2, 3))

# Se innehållet
my_array
## , , 1
## 
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  3
## [2,]  2  4
## 
## , , 2
## 
##   [,1] [,2]
## [1,]  5  1
## [2,]  6  2
## 
## , , 3
## 
##   [,1] [,2]
## [1,]  3  5
## [2,]  4  6