Introduktion till Data Science med Python
About Lesson

Operander i Python

Operander är matematiska funktioner som manipulerar variabler. Operander för addition (+) och subtraktion (-) används i nästan all programmering. Här följer flera exempel:

2 + 3 # Addition. Returnerar 5
8 - 5 # Subtraktion. Returnerar 3
2 * 6 # Multiplication. Returnerar 12.
12 / 3 # Division. Returnerar 4.
7 % 3 # Modulo. Returnerar återstoden efter 7 dividerats med 3, vilket blir 1.
3**2 # Upphöjt. Returnerar 9

Operander i Python

 • Subtraktion: -
 • Multiplikation: *
 • Division: /
 • Exponent (upphöjt till): **
 • Kvoten av heltalsdivision: //
 • Resten av heltalsdivision: %
 • Ekvivalens: ==

Flow control: använd operander och villkor för att kontrollera kod

Du kan också använda operander för att kontrollera villkor (eng. conditionals) och därefter besluta vilken kod som skall köras därnäst. Användning av conditionals är mycket vanligt. Här följer ett självförklarande exempel:

inkomst = 100
kostnad = 120

# Skriv ett villkorsstyrt meddelande
if kostnad < inkomst:
  print("Du har råd att köpa denna produkten")
elif kostnad == inkomst:
  print("Kostnaden är lika hög som din inkomst")
else:
  print("Du har inte råd at köpa denna produkten")

Operander i loopar

I Python används loopar flitigt. En loop är en funktion som upprepar sig själv. Det finns två typer av loopar i Python: for och while. For-loopar använder listor för att upprepa (iterera) en process. While-loop använder ett villkor för att iterera en process. Låt oss börja med en for-loop där vi upprepar ett anrop till print().

# Skapar "siffror" som är en lista med årtal från 1996 till 2018
siffror = list(range(1996, 2018))

# Skriver ut varje årtal med en textsträng framför
for s in siffror:
  print('Årtalet är ', s)

Varför skrev vi for s in siffror? Man börjar varje for-loop med just for. Bokstaven s valdes helt arbiträrt; vi kunde valt vilken bokstav som helst. Det viktiga är att vi använder samma bokstav i print(). I ovanstående exempel fanns dock ingen operand. I nästa exempel används en for-loop med en operand (+).

# Skapar "siffror" som är en lista med årtal från 1996 till 2018
siffror = list(range(1996, 2018))

# Skriv ut årtal innan 2005 och addera 1 år innan utskrift
for s in siffror:
  if s <2005:
    s+1
    print(s)

I nästa exempel illustreras en while-loop där en operand (>) används.

djur = ['katt', 'elefant', 'leopard', 'lejonkungen']

# Skriv ut alla djur med fler än 5 bokstäver
for s in djur[:]:
  if len(s) > 5:
    print(s)

# Resultat: elefant, leopard, lejonkungen

Skillnad på ekvivalens och tilldelning (assignment)

I Python, liksom flera andra språk, används likhetstecken (=) både för att kontrollera om två objekt är lika (ekvivalenta/identiska) samt för att tilldela ett objekt ett värde/innehåll. Det innebär att likhetstecknet kan användas för att kontrollera om  (10+1) är lika mycket som 11, samt för att tilldela variabeln summa ett numeriskt värde. För att kontrollera om två objekt är identiska så används två likhetstecken (==). För att tilldela ett värde så används ett likhetstecken (=). Exempel följer:

# Kontrollera om två tall är identiska
a = 99 # här tilldelas a värdet 99
b = 99 # här tilldelas b värdet 99
a == b # här kontrollerar vi om a är lika med b

# Resultat:
# True

# Svaret "True" innebär att påståendet 'a == b' är sant.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found