Enkät om användning av AI (artificiell intelligens) i forskningen

Frågor som berör djupet i lärande och kunskap avser att klargöra om AI-verktyg leder till att vi lär oss på ett ytligare plan, jämfört med om AI-verktyg inte hade funnits. Det kan exempelvis innebära ett överdrivet beroende av AI för komplexa uppgifter, minskad förståelse för viktiga koncept, försämring i vårt kritiska tänkande, vilket begränsar vår djupgående kunskap och problemlösningsförmåga.

Enkät om användning av AI i forskning
Hur ofta använder du AI-verktyg (t ex chatGPT) i din forskning?
För vilka uppgifter/moment använder du AI? Kryssa i samtliga alternativ som stämmer för dig.
Har AI påverkat djupet i din kunskap? Frågan gäller din kunskap om metoder, resultat och forskningsområdet.
Har AI påverkat effektiviteten i din forskning?
Har AI påverkat kvaliteten/nivån på din forskning?
Hur påverkar AI forskningen och forskarnas nuvarande och framtida kompetens?
Instämmer inte alls
Instämmer inte
Neutral
Instämmer
Instämmer helt
AI har en negativ inverkan på vår djupa förståelse
AI kommer göra merparten av arbetet inom 10 år
AI är i dagsläget en mycket kompetent "forskare"
AI har gjort det enklare att publicera artiklar