Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Automated machine learning (Auto ML) innebär att datorn skapar ett stort antal olika modeller och utvärderar dessa åt dig. Auto ML är möjligt att göra i Tidymodels med tilläggspaketen agua och h2o. Auto ML är sannolikt framtidens melodi för prediktionsmodellering. Allteftersom processorer (datorkraft) blir starkare kommer auto ML bli mer användbart eftersom metoden kräver att ett stort antal modeller testas, vilket är tids- och datorkrävande. Om omfattande datorkraft finns tillgänglig och rätt performance metrics har valts, är auto ML en mycket potent metod.

Vi börjar detta exemplet med att installera mlbench för att få tillgång till data på 768 individer som tillhör Pimaindianerna. Vi kopierar data till objektet pima och kodar därefter om kolumnen diabetes till Yes och No istället för pos respektive neg.

R
# Installera och aktivera mlbench för att 
install.packages("mlbench")
library(mlbench)

# Aktivera data
data(PimaIndiansDiabetes)

# Kopiera data till objektet pima
pima <- PimaIndiansDiabetes

# Koda om variabeln diabetes till Yes och No istället för pos och neg
pima$diabetes = recode_factor(pima$diabetes,
               'pos'='Yes',
               'neg'='No')

head(pima)
R
 pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree age diabetes
1    6   148    72   35    0 33.6  0.627 50   Yes
2    1   85    66   29    0 26.6  0.351 31    No
3    8   183    64    0    0 23.3  0.672 32   Yes
4    1   89    66   23   94 28.1  0.167 21    No
5    0   137    40   35   168 43.1  2.288 33   Yes
6    5   116    74    0    0 25.6  0.201 30    No

Vi använder sedan funktionen initial_split() för att skapa träningsdata och testdata. Vi anger prop=0.7 för att 70% av data skall användas till träning. Med funktionen training() och testing() extraherar vi sedan träningsdata och testdata till separata filer. Notera argumentet strata=diabetes, vilket innebär att vår split stratifieras på kolumnen diabetes, vilket leder till att andelen med Yes och No blir lika stor i träningsdata och testdata. Detta är önskvärt för att andelen som drabbas av diabetes skall vara lika stor i träningsdata och testdata.

R
pima_split <- initial_split(pima, strata=diabetes, prop=0.7)
pima_train <- training(pima_split)
pima_test <- testing(pima_split)

I nästa steg installerar vi paketen agua och h2o. Paketet agua kommunicerar mellan Tidymodels och h2o. Beräkningarna görs i h2o, som måste startas med hjälp av funktionen h2o_start():

R
# Installera paketen
install.packages("agua")
install.packages("h2o")

# Aktivera paketen
library(agua)
library(h2o)

# Starta en h2o server
h2o_start()

Härefter specificerar vi en modell med funktionen auto_ml(), med metoden h2o. Vi anger också att max_runtime_secs=300, vilket innebär att vi är villiga att vänta 200 sekunder för att bygga och jämföra modeller (denna parameter kan ökas till ett eller flera dygn i verkliga situationer).

För att använda h2o måste en h2o instans startas, vilket görs med funktionen h2o_start(). Detta startar en h2o instans på datorn och måste göras varje gång R startas. h2o kommer använda alla kärnor på din dator (h2o parallelliserar alla beräkningar automatiskt). Om du vill begränsa antalet kärnor görs det med argumentet nthreads. h2o servern strängs av när R avslutas. Om du vill stänga av h2o manuellt görs det med funktionen h2o_end().

R
# Specificera modell och hur länge du är villig att vänta
h2o_mod <-
 auto_ml() |> 
 set_engine("h2o",
       max_runtime_secs=200,
       exclude_algos = c("StackedEnsemble")) |> 
 set_mode("classification") |> 
 fit(diabetes ~ ., data = pima_train)

H2o kräver att kategoriska variabler (character, factor) konverteras till numeriska variabler. Detta görs automatiskt av parsnip om vi använder fit() för att skapa modellen (se ovan). Notera även att vi anget att modeller av typen StackedEnsemble inte skall skapas.

Andra viktiga argument i set_engine() är som följer:

 • max_models anger maximalt antal modeller som testas.
 • exclude_algos och include_algos anger vilka typer av modeller som skall inkluderas eller exkluderas. Följande modeller finns att tillgå:
  • DRF (including both the Random Forest and Extremely Randomized Trees (XRT) models)
  • GLM
  • XGBoost (XGBoost GBM)
  • GBM (H2O GBM)
  • DeepLearning (Fully-connected multi-layer artificial neural network)
  • StackedEnsemble Som är en fusion av ovanstående ensemble-algoritmer.
 • validation: ett heltal mellan 0 och 1 som anger hur stor andel av träningsdata som skall användas som valideringsdata. Detta används av h2o för att utvärdera modellernas precision och avbryta konstruktion av dåliga modeller.

Resultatet sparas i objektet h2o_mod. På detta objekt kan ett flertal funktioner tillämpas. Dessa funktioner exemplifieras nu.

Funktionen rank_results() rankar varje models performance (via korsvalidering) för varje metric. Ju lägre siffra på rankning, desto bättre modell. Rankning 1 indikerar bästa modellen. Här nedan extraheras alla modellers rankning baserat på AUC.

R
rank_results(h2o_mod) |> 
 filter(.metric=="auc") |> 
 arrange(rank)
Resultat
# A tibble: 48 × 5
  id                          algorithm     .metric mean rank
  <chr>                         <chr>       <chr>  <dbl> <int>
 1 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting auc   0.831   1
 2 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_4      gradient boosting auc   0.827   2
 3 GLM_1_AutoML_1_20221226_215511            glm        auc   0.827   3
 4 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_9    xgboost      auc   0.826   4
 5 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_3      gradient boosting auc   0.825   5
 6 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_5    xgboost      auc   0.825   6
 7 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_2    xgboost      auc   0.824   7
 8 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_4    xgboost      auc   0.823   8
 9 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_1 neural nets    auc   0.823   9
10 GBM_5_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting auc   0.822  10
11 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_3    xgboost      auc   0.821  11
12 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_1    xgboost      auc   0.820  12
13 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_13     gradient boosting auc   0.820  13
14 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_6      gradient boosting auc   0.819  14
15 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_7 neural nets    auc   0.819  15
16 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_10 neural nets    auc   0.818  16
17 GBM_1_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting auc   0.818  17
18 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_10   xgboost      auc   0.817  18
19 DRF_1_AutoML_1_20221226_215511            random forests  auc   0.817  19
20 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_7    xgboost      auc   0.815  20
21 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_2      gradient boosting auc   0.815  21
22 XRT_1_AutoML_1_20221226_215511            random forests  auc   0.815  22
23 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_11     gradient boosting auc   0.815  23
24 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_9      gradient boosting auc   0.813  24
25 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_12   xgboost      auc   0.813  25
26 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_13   xgboost      auc   0.812  26
27 XGBoost_2_AutoML_1_20221226_215511          xgboost      auc   0.812  27
28 XGBoost_1_AutoML_1_20221226_215511          xgboost      auc   0.811  28
29 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_2 neural nets    auc   0.811  29
30 GBM_3_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting auc   0.811  30
31 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_10     gradient boosting auc   0.810  31
32 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_6    xgboost      auc   0.809  32
33 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_12     gradient boosting auc   0.809  33
34 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_5 neural nets    auc   0.808  34
35 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_5      gradient boosting auc   0.806  35
36 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_11   xgboost      auc   0.806  36
37 GBM_2_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting auc   0.806  37
38 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_8    xgboost      auc   0.805  38
39 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_1      gradient boosting auc   0.804  39
40 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_9 neural nets    auc   0.802  40
41 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_8      gradient boosting auc   0.797  41
42 XGBoost_3_AutoML_1_20221226_215511          xgboost      auc   0.797  42
43 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_7      gradient boosting auc   0.796  43
44 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_6 neural nets    auc   0.792  44
45 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_4 neural nets    auc   0.785  45
46 DeepLearning_1_AutoML_1_20221226_215511        neural nets    auc   0.779  46
47 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_8 neural nets    auc   0.777  47
48 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_3 neural nets    auc   0.714  48

Enligt ovanstående har 48 modeller skapats på 300 sekunder. Den bästa modellen har en ROC AUC på 0.831 och kallas GBM_4_AutoML_1_20221226_215511.

Funktionen collect_metrics() beräknar genomsnittligt värde för varje performance metric för varje modell.

R
collect_metrics(h2o_mod, summarize = T)
Resultat
  id               algorithm     .metric        mean std_err   n
 1 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting accuracy       0.775 0.0186   5
 2 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting auc         0.831 0.0132   5
 3 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting err         0.225 0.0186   5
 4 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting err_count      24.2  1.96    5
 5 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting f0point5       0.677 0.0266   5
 6 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting f1          0.698 0.0151   5
 7 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting f2          0.724 0.00764   5
 8 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting lift_top_group    2.29 0.346    5
 9 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting logloss       0.480 0.0178   5
10 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 gradient boosting max_per_class_error 0.279 0.0127   5
# … with 952 more rows

Funktionen tidy() beräknar varje models genomsnittliga performance. Detta objekt är användbart om syftet är att predicera med hjälp av varje modell.

R
tidy(h2o_mod)
Resultat
  id                          algorithm     .metric     .model 
 1 GBM_4_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 2 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_3     gradient boosting <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 3 GLM_1_AutoML_1_20221226_215511            glm        <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 4 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_4     gradient boosting <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 5 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_9   xgboost      <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 6 GBM_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_13     gradient boosting <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 7 GBM_5_AutoML_1_20221226_215511            gradient boosting <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 8 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_2   xgboost      <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
 9 DeepLearning_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_1 neural nets    <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
10 XGBoost_grid_1_AutoML_1_20221226_215511_model_5   xgboost      <tibble [6 × 2]> <fit[+]>
# … with 38 more rows

För att predicera med varenda modell på de första 10 personerna i pima_test används nedanstående kod. Notera att funktionen slice(pima_test, 1:10) tar ut de första 10 individerna.

R
tidy(h2o_mod) %>%
 mutate(.predictions = map(.model, predict, new_data = slice(pima_test, 1:10)))

Funktionen extract_fit_engine() extraherar en enda modell från objektet. Om argumentet id inte anges så extraheras den bästa modellen ("leader model"). Modellernas id specificeras i resultaten i kolumnen id (se exempelvis utskriften från rank_results()).

R
extract_fit_engine(h2o_mod)
Resultat
Model Details:
==============

H2OBinomialModel: gbm
Model ID: GBM_4_AutoML_1_20221226_215511 
Model Summary: 
 number_of_trees number_of_internal_trees model_size_in_bytes min_depth max_depth mean_depth min_leaves max_leaves
1       29            29        13560     8    10  9.31034     27     35
 mean_leaves
1  32.37931


H2OBinomialMetrics: gbm
** Reported on training data. **

MSE: 0.05725762
RMSE: 0.2392857
LogLoss: 0.2300623
Mean Per-Class Error: 0.0376547
AUC: 0.9922995
AUCPR: 0.9856815
Gini: 0.9845989
R^2: 0.7477261

Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
    No Yes  Error   Rate
No   333 17 0.048571 =17/350
Yes   5 182 0.026738  =5/187
Totals 338 199 0.040968 =22/537

Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
            metric threshold   value idx
1            max f1 0.392466  0.943005 180
2            max f2 0.377527  0.962145 183
3         max f0point5 0.555395  0.947368 151
4         max accuracy 0.439211  0.959032 175
5        max precision 0.948979  1.000000  0
6          max recall 0.259765  1.000000 220
7       max specificity 0.948979  1.000000  0
8       max absolute_mcc 0.392466  0.912150 180
9  max min_per_class_accuracy 0.439211  0.957219 175
10 max mean_per_class_accuracy 0.392466  0.962345 180
11           max tns 0.948979 350.000000  0
12           max fns 0.948979 186.000000  0
13           max fps 0.019980 350.000000 399
14           max tps 0.259765 187.000000 220
15           max tnr 0.948979  1.000000  0
16           max fnr 0.948979  0.994652  0
17           max fpr 0.019980  1.000000 399
18           max tpr 0.259765  1.000000 220

Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`

H2OBinomialMetrics: gbm
** Reported on cross-validation data. **
** 5-fold cross-validation on training data (Metrics computed for combined holdout predictions) **

MSE: 0.1568414
RMSE: 0.396032
LogLoss: 0.474387
Mean Per-Class Error: 0.2495187
AUC: 0.8318411
AUCPR: 0.7182069
Gini: 0.6636822
R^2: 0.3089657

Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
    No Yes  Error   Rate
No   224 126 0.360000 =126/350
Yes   26 161 0.139037  =26/187
Totals 250 287 0.283054 =152/537

Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
            metric threshold   value idx
1            max f1 0.243135  0.679325 240
2            max f2 0.096600  0.802792 323
3         max f0point5 0.568206  0.705968 105
4         max accuracy 0.568206  0.780261 105
5        max precision 0.956189  1.000000  0
6          max recall 0.028299  1.000000 389
7       max specificity 0.956189  1.000000  0
8       max absolute_mcc 0.491770  0.501248 130
9  max min_per_class_accuracy 0.352644  0.727273 189
10 max mean_per_class_accuracy 0.243135  0.750481 240
11           max tns 0.956189 350.000000  0
12           max fns 0.956189 186.000000  0
13           max fps 0.016039 350.000000 399
14           max tps 0.028299 187.000000 389
15           max tnr 0.956189  1.000000  0
16           max fnr 0.956189  0.994652  0
17           max fpr 0.016039  1.000000 399
18           max tpr 0.028299  1.000000 389

Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
Cross-Validation Metrics Summary: 
               mean    sd cv_1_valid cv_2_valid cv_3_valid cv_4_valid cv_5_valid
accuracy         0.774559 0.041612  0.796296  0.814815  0.794392  0.757009  0.710280
auc           0.831481 0.029510  0.852256  0.852256  0.847876  0.820849  0.784170
err           0.225441 0.041612  0.203704  0.185185  0.205607  0.242991  0.289720
err_count        24.200000 4.381781 22.000000 20.000000 22.000000 26.000000 31.000000
f0point5         0.676793 0.059588  0.710526  0.741758  0.696517  0.644444  0.590717
f1            0.698472 0.033793  0.710526  0.729730  0.717949  0.690476  0.643678
f2            0.724003 0.017082  0.710526  0.718085  0.740741  0.743590  0.707071
lift_top_group      2.293599 0.774065  2.842105  2.842105  1.445946  2.891892  1.445946
logloss         0.479799 0.039779  0.439568  0.452327  0.474039  0.491787  0.541276
max_per_class_error   0.278724 0.028374  0.289474  0.289474  0.243243  0.257143  0.314286
mcc           0.525621 0.065505  0.553383  0.589539  0.558669  0.504708  0.421806
mean_per_class_accuracy 0.767549 0.027921  0.776692  0.790977  0.785521  0.763320  0.721236
mean_per_class_error   0.232451 0.027921  0.223308  0.209023  0.214479  0.236680  0.278765
mse           0.157833 0.015036  0.144910  0.144622  0.153228  0.167321  0.179083
pr_auc          0.713002 0.081285  0.787191  0.812500  0.665643  0.669870  0.629805
precision        0.664095 0.075733  0.710526  0.750000  0.682927  0.617021  0.560000
r2            0.304361 0.068720  0.364576  0.365836  0.322660  0.260363  0.208372
recall          0.743670 0.032205  0.710526  0.710526  0.756757  0.783784  0.756757
rmse           0.396927 0.018757  0.380670  0.380292  0.391444  0.409049  0.423182
specificity       0.791429 0.075997  0.842857  0.871429  0.814286  0.742857  0.685714

I ovanstående exempel skapades inte modeller av typen StackedEnsemble. Om detta görs kan funktionen member_weights() användas för att klargöra vilken modell som är viktigast i ensemblen. Detta illustreras inte här.

Vi fortsätter genom att predicera med vår bästa modell. Detta görs som vanligt med funktionen predict(). Parsnip kommer automatiskt använda den bästa modellen för att göra prediktionen. Prediktionens resultat skickar vi till pima_test, där vi skapar kolumnen predicted. Som vanligt kommer denna bestå av två nestade (sammanfogade) kolumner, vilket vi åtgärdar med hjälp av funktionen unnest().

R
pima_test$predicted <- predict(h2o_mod, new_data = pima_test, type="prob")

# Vi unnestar kolumnen predicted till två separata kolumner
pima_test <- unnest(pima_test, predicted)

head(pima_test)
R
 pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree  age diabetes .pred_No .pred_Yes
1    3   78    50   32   88 31   0.248  26 Yes    0.937   0.0632
2    10   115    0    0    0 35.3  0.134  29 No     0.306   0.694 
3    10   168    74    0    0 38   0.537  34 Yes    0.0737  0.926 
4    10   139    80    0    0 27.1  1.44   57 No     0.839   0.161 
5    5   166    72   19   175 25.8  0.587  51 Yes    0.401   0.599 
6    0   118    84   47   230 45.8  0.551  31 Yes    0.517   0.483 
R
# ROC AUC
resultat %>%
  roc_auc(diabetes, .pred_Yes)

# ROC-kurvan
resultat |> 
 roc_curve(diabetes, .pred_Yes) |> 
 ggplot(aes(x = 1 - specificity, y = sensitivity)) +
 geom_path() +
 geom_abline(lty = 3) +
 coord_equal()

AUC: 0.834

Auto ML med ett recept

Vi gör nu om modellerna med ett recept. Ett recept gör det möjligt att introducera pre-processing med hjälp av step-funktioner. Det finns en lång rad step-funktioner (se dokumentation här) vilka underlättar pre-processing. Exempel på step-funktioner är som följer:

Det finns många fler step-funktioner.

Först startar vi h2o, därefter skapar vi träningsdata och testdata:

R
# Aktiverar h2o
h2o_start()

# Splittar data till träningsdata och testdata
# Vi anger en seed för att få samma test- och träningsdata varje gång vi gör detta
set.seed(1)
pima_split <- initial_split(pima, strata=diabetes, prop=0.7)
pima_train <- training(pima_split)
pima_test <- testing(pima_split)

I nästa steg specificerar vi att en klassifikationsmodell skall skapas med h2o. Total tid för att bygga modeller får vara maximalt 600 sekunder. Argumentet seed = 1 gör att vi kan erhålla samma resultat varje gång modellerna skapas (detta är önskvärt om resultat behöver reproduceras exakt).

R
# run for a maximum of 120 seconds
my_auto_ml_model <-
 auto_ml() %>%
 set_engine("h2o", max_runtime_secs = 60*10, seed = 1) %>%
 set_mode("classification")

Därefter skapar vi ett recept där vi anger formeln och minst en step-funktion.

R
# Vi skapar nu ett recept där kontinuerliga variabler normaliseras
my_recipe <-
 recipe(diabetes ~ ., data = pima_train) %>%
 step_normalize(all_predictors())

I nästa steg skapar vi ett workflow (arbetsflöde). Detta behövs eftersom vi har ett recept. För att kombinera ett recept med en modell behövs workflow, enligt följande:

R
# Eftersom vi skapat ett recept krävs ett workflow (arbetsflöde)
my_workflow <-
 workflow() %>%
 add_model(my_auto_ml_model) %>%
 add_recipe(my_recipe)

I sista steget skapas modellerna genom följande kommando:

R
# När vi använder fit() så körs modellerna
my_fit <- fit(my_workflow,
       data = pima_train)

Resultatet erhålls med följande kommando:

R
extract_fit_parsnip(my_fit)
R
parsnip model object

═════════════════════════════════ H2O AutoML Summary: 77 models ═════════════════════════════════
Leader Algorithm: stackedensemble
 
Leader ID: StackedEnsemble_BestOfFamily_6_AutoML_2_20221226_230058
 
═════════════════════════════════ Leaderboard ═════════════════════════════════
                         model_id    auc  logloss   aucpr mean_per_class_error
1 StackedEnsemble_BestOfFamily_6_AutoML_2_20221226_230058 0.8504125 0.4579039 0.7076490      0.2135829
2 StackedEnsemble_BestOfFamily_7_AutoML_2_20221226_230058 0.8499847 0.4598350 0.7029424      0.2158900
3 StackedEnsemble_BestOfFamily_1_AutoML_2_20221226_230058 0.8496791 0.4587145 0.6915028      0.2157830
4       GBM_grid_1_AutoML_2_20221226_230058_model_4 0.8495875 0.4573177 0.7095222      0.2173950
5 StackedEnsemble_BestOfFamily_4_AutoML_2_20221226_230058 0.8492284 0.4587871 0.7102592      0.2176471
6  StackedEnsemble_AllModels_1_AutoML_2_20221226_230058 0.8488694 0.4601824 0.6896033      0.2151948

Totalt skapades 77 modeller varav den bästa har id StackedEnsemble_BestOfFamily_6_AutoML_2_20221226_230058, med en AUC på 0.850 (ej testat på testdata).

Auto ML används i dagsläget för att få en fingervisning om vilka modeller som är bra på en given uppgift. Auto ML är ingen garanti för att den bästa modellen erhålls. Med noggrann manuell hyperparameter tuning (optimering av hyperparametrar) kan man oftast skapa modeller som är bättre än de som skapats med auto ML.