Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Med mutate() skapas nya variabler. Funktionen adderar de nya variablerna till de befintliga. Du kan också använda mutate() för att ändra befintliga variabler.

Funktionen transmute() skapar också variabler men transmute() eliminerar alla andra variabler som inte skapas eller nämns i transmute().

För att skapa eller ändra variabler med mutate() anges namnet på variabeln (som skall skapas eller ändras) följt av hur variabeln skall definieras. I följande exempel skapas variabeln ny_variabel genom att multiplicera cyl med 2:

R
mpg |>
 mutate(ny_variabel = cyl*2) 
Resultat
cyl     ny_variabel
4      8
4      8
4      8
4      8
6     12

Du kan skapa flera nya variabler samtidigt med mutate() genom att separera variablerna med kommatecken. Du kan även använda variabler som just skapats. I exemplet nedan skapas ny_variabel som sedan används direkt för att skapa ny_variabel2.

R
mpg |>
 mutate(ny_variabel = cyl*2,
     ny_variabel2 = ny_variabel^2)
Resultat
cyl   ny_variabel ny_variabel2
4    8      64
4    8      64
4    8      64
4    8      64
6    12      144

Funktionen case_when() kan användas för att skapa en variabel baserat på villkor. Detta är effektivare än funktionen ifelse(), som ofta resulterar i krånglig kod. Nedan skapas variabeln ny_variabel baserat på information i variabeln displ. Om displ är <2 blir ny_variabel lika med 0. Om displ är <3 blir ny_variabel lika med 1. Om displ är >3 blir ny_variabel lika med 2.

R
mpg |> mutate(ny_variabel = case_when(displ < 2 ~ 0,
                   displ < 3 ~ 1,
                   displ > 3 ~ 2))
Resultat
# A tibble: 234 × 2
displ ny_variabel
1.8      0
1.8      0
2       1
2       1
2.8      1
2.8      1
3.1      2
1.8      0
1.8      0
2       1

Du kan använda case_when() för att skapa kategoriska variabler med strängar:

R
mpg |> mutate(ny_variabel = case_when(displ < 2 ~ 'Lite',
                   displ < 3 ~ 'Lagom',
                   displ > 3 ~ 'Mycket'))
Resultat
# A tibble: 234 × 2
displ ny_variabel
1.8  Lite    
1.8  Lite    
2   Lagom   
2   Lagom   
2.8  Lagom   
2.8  Lagom   
3.1  Mycket   
1.8  Lite    
1.8  Lite    
2   Lagom 

across()

Funktionen across() Gör det möjligt att tillämpa mutate() på många kolumner samtidigt. Funktionen är användbar för att göra ändringar i många befintliga variabler samtidigt. Funktionen mutate() kombineras med <tidy-select>, vilka är funktioner som specificerar kolumner på ett mycket effektivt sätt. Exempel på <tidy-select> är everything() som betyder "alla variabler".

För att demonstrera across skapar vi en ny dataframe med hjälp av funktionen tibble():

R
my_data <-
 tibble(var1 = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
     var2 = c("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"),
     var3 = c(100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000))

my_data
Resultat
var1 var2  var3
1   a    100
2   b    200
3   c    300
4   d    400
5   e    500
6   f    600
7   g    700
8   h    800
9   i    900
10  j   1000

Det finns två numeriska kolumner (var1, var3) vilka vi nu skall beräkna kvadratroten på. Kvadratrot beräknas med funktionen sqrt. Kolumnerna var1 och var3 är kolumn nummer 1 och 3. Följande kommandon är ekvivalenta:

R
# Kvadratroten på var1 och var3
my_data %>%
 mutate(across(c(var1, var3), sqrt))

# Som ovan men nu med index på kolumnerna
my_data %>%
 mutate(across(c(1, 3), sqrt))
Resultat
var1 var2  var3
1   a   10 
1.41 b   14.1
1.73 c   17.3
2   d   20 
2.24 e   22.4
2.45 f   24.5
2.65 g   26.5
2.83 h   28.3
3   i   30 
3.16 j   31.6

Som framgår ovan ersätts de befintliga kolumnerna. Om vi vill att funktionen skall skapa nya kolumner använder vi argumentet .names där vi har möjlighet att specificera ett suffix eller prefix på nya kolumner:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
  var1 var2  var3   var1_kvadratrot  var3_kvadratrot
    1 a    100      1        10 
    2 b    200      1.41      14.1
    3 c    300      1.73      17.3
    4 d    400      2        20 
    5 e    500      2.24      22.4
    6 f    600      2.45      24.5
    7 g    700      2.65      26.5
    8 h    800      2.83      28.3
    9 i    900      3        30 
    10 j   1000      3.16      31.6

Mer komplicerade funktioner kan defineras med tilde (~) och det aktuella värdet på varje rad representeras med platshållaren .x. I nästa exempel selekterar vi alla numeriska kolumner, kvadrerar värdet och sparar i ny kolumn med prefix "ny_":
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
# A tibble: 10 × 5
  var1 var2  var3 ny_var1 ny_var3
  <dbl> <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1   1 a    100    1  10000
 2   2 b    200    4  40000
 3   3 c    300    9  90000
 4   4 d    400   16 160000
 5   5 e    500   25 250000
 6   6 f    600   36 360000
 7   7 g    700   49 490000
 8   8 h    800   64 640000
 9   9 i    900   81 810000
10  10 j   1000   100 1000000

Nedan följer mutate() och across() med matchiningar på variabelnamnens strängar:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
# A tibble: 10 × 4
  var1 var2  var3 ny_var1
  <dbl> <chr> <dbl>  <dbl>
 1   1 a    100    1
 2   2 b    200    4
 3   3 c    300    9
 4   4 d    400   16
 5   5 e    500   25
 6   6 f    600   36
 7   7 g    700   49
 8   8 h    800   64
 9   9 i    900   81
10  10 j   1000   100BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
# A tibble: 10 × 4
  var1 var2  var3 ny_var3
  <dbl> <chr> <dbl>  <dbl>
 1   1 a    100  10000
 2   2 b    200  40000
 3   3 c    300  90000
 4   4 d    400 160000
 5   5 e    500 250000
 6   6 f    600 360000
 7   7 g    700 490000
 8   8 h    800 640000
 9   9 i    900 810000
10  10 j   1000 1000000