Gå till index

Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Prediktionsmodeller: Tidymodels
 12. Hypotestester
  1 Ämne
Avsnitt 6, Ämne 9
Startad

Koordinatsystemet

Avsnitt Progress
0% färdig

I ggplot2 används Kartesiskt koordinatsystem som standard. I detta koordinatsystem finns en x-axel och y-axel, vilka skär varandra i en rät vinkel. Skärningspunkten kallas origo. Du kan manipulera koordinaterna med ett antal användbara funktioner. För att illustrera dessa funktioners effekt börjar vi med en graf med standardinställningar för koordinater. Grafen skapas med data från gapminder och visar boxplots för den förväntade livslängden på varje kontinent:

R
ggplot(data = gapminder,
    aes(x = continent,
      y = lifeExp)) +
 geom_boxplot()

Du kan skapa omvända koordinater med coord_flip(), enligt följande:

R
ggplot(data = gapminder,
    aes(x = continent,
      y = lifeExp)) +
 geom_boxplot() +
 coord_flip()

Du kan förvisso åstadkomma samma resultat genom att skifta variabel på x och y i aes(), men trots detta är coord_flip() ibland nödvändig för att åstadkomma det önskade resultatet.

Polära koordinater

Med coord_polar() transformeras koordinaterna till polära koordinater. Nedan används geom_bar() med och utan coord_polar() för att illustrera detta.

R
# Med coord_polar()
ggplot(data = gapminder) +
 geom_bar(aes(x = continent,
      fill=continent),
      width = 1) +
 coord_polar()

# Utan coord_polar()
ggplot(data = gapminder) +
 geom_bar(aes(x = continent,
      fill=continent),
      width = 1)

Kartor

Med funktionen coord_quickmap() får kartor korrekta proportioner på x-axel och y-axel. Vi använder funktionen map_data() för att importera kartutseende för USA och därefter använder vi geom_polygon() för att rita ut landet med ggplot(). För att kartan ska få korrekt dimensioner används vi coord_quickmap():

R
usa <- map_data("usa")

ggplot(usa, aes(long, lat, group = group)) +
 geom_polygon(fill = "white", color = "black") +
 coord_quickmap()